ลักษณะทั่วไปของเพชร 4C

ลักษณะทั่วไปของเพชร 4C

       คุณภาพเพชรที่เราใช้ สีอยู่ในเกรดระดับ G H I จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับไม่มีสี และความใส จะอยู่ในระดับ VVS1 VVS2 เป็นเพชรที่มีตำหนิน้อยมากยากที่จะเห็นภายใต้กำลังขยายสิบเท่า โดยผู้เกรดเพชรผู้มีประสบการณ์ และ VS1 VS2 เป็นเพชรที่มีตำหนิน้อยมาก (ในเพชรที่มีขนาดเล็ก 0.01- 0.07 กะรัต ) เช่นพวกผลึกขนาดเล็ก,กลุ่มของตำหนิ เมื่อพยายามสังเกตภายใต้กล้องกำลังขยายสิบเท่า รูปแบบการเจียระไนของเพชรแบบอุดมคตเป็นการเจียระไนที่เหมือนกับรูปแบบโครงร่างสัดส่วนของเพชรทั้งความสูงทั้งการเล่นไฟและประกายที่ดี ทำให้เมื่อแสงผ่านเมาแล้วสามารถสะท้อนเป็นประกายออกมาได้มากที่สุด โดยไม่ทะลุผ่านด้านข้างหรือด้านล่างไปก่อน และประกอบกับการออกแบบที่ เน้นทำให้เพชรดูใหญ่กว่าน้ำหนักจริงที่เป็น และ เทคนิคการผลิต ที่เพิ่มประกายให้เพชรดูวาววับ และเล่นแสงมากกว่าปกติ ทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในกลุ่มที่ต้องการคุณภาพ และความเป็นเอกลักษณ์

4 C เป็นตัวบ่งบอกถึงต่อความสวยงามของเพชรและเป็นตัวกำหนดค่าของเพชรดังนี้

4 C เป็นที่ตัวบ่งบอกถึงต่อความสวยงามของเพชรและเป็นตัวกำหนดค่าของเพชรดังนี้

Cut การเจียระไน คือการเจียระไนให้ได้สัดส่วนที่ดี เพื่อให้เพชรมีการทอประกายแสงที่สวยงาม และทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความประทับใจ? ฉะนั้นการ

เจียระไนเพชรที่ได้สัดส่วนที่ดีจึงมีความสำคัญมาก ผู้ที่คิดค้นเหลี่ยมในการเจียระไนเพชรในรูปทรงต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงหลัหลายๆ ประการ โดยเฉพาะรูปทรงของเพชรกับการเอียงมุมของเหลี่ยมต่างๆ เพื่อให้เพชรเม็ดนั้นสามารถทอประกายแสงหรือเล่นแสงให้ได้มากที่สุเ รวมทั้งการรักษานํ้าหนักที่สูญเสียไปจากการเจียระไนให้น้อยที่สุด และในความสวยงามของการเจียระไนเพชรต้อง คำนึงถึงหลักดังนี้

– การผ่านแสง คือความโปร่งใสในเพชร ซึ่งหมายถึง การมีตำหนิน้อยที่สุดหรือสะอาด? การผ่านแสงจะยิ่งมีมากฃ

– ความสว่างของประกายแสง? หมายถึง? จำนวนแสงสีขาวที่สามารถเห็นในเพชรนั้นๆ ถ้าสามารถเห็นความสว่างของประกายแสงในเพชรยิ่งมาก? หมายถึง? ความสวยงามในเพชรเม็ดนั้นจะมีมากฃ

– การกระจายแสงหรือไฟ คือ แสงทีวิ่งเข้าไปในเพชร และตกกระทบขึ้นมาบนเหลี่ยมหน้าเพชร กระจายเป็นสีรุ้ง

– การมีประกายแสงวูบวาบ หมายถึง ประกายแสงทีคล้ายแสงแฟลช สว่างวูบวาบขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเพชรหรือผู้สวมใส่ และชนิดของแสงในขณะนั้น

– ความวาวหมายถึง ปริมาณและความสามารถการสะท้อนแสงของผิวเพชร ปริมาณการสะท้อนของผิวที่ยิ่งมากหมายถึง การขัดเงาที่ผิวเพชรยิ่งดี ความวาวของเพชรเรียกว่า  Adamantine Color สีเพชรที่พบมากในตลาดส่วนมากเป็นเพชร สีขาวถึงเหลืองอ่อน เพชรที่ขาวบริสุทธิ์ย่อมมีราคาสูงกว่าเพชรที่ติดสีเหลืองเล็กน้อย? ฉะนั้นการแยกเพชรสีขาวกับเพชรที่ติดเหลืองเล็กน้อยซึ่งมีผลกระทบต่อราคาจึงได้มีการกำหนดวิธีการเทียบสีขึ้น วิธีการเทียบสีนั้นเราจะเอาเพชรที่ต้องการเทียบมาเทียบกับ Master Stoneซึ่งจะเป็นตัวอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการดูสี คือ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการดูเพชร

Clarity ความสะอาด ความสะอาดถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการประเมินคุณภาพเพชร? ความสะอาด หมายถึง ไม่มีตำหนิ การกำหนดความสะอาดของเพชรจากไม่มีตำหนิจนถึงเพชรที่มีตำหนิมากๆ ดังนั้น การแบ่งลักษณะตำหนิจึงแบ่งออกเป็น ตำหนิภายใน(Inclusions) กับ ตำหนิภายนอก (Blemishes) โดยมีหลักการพิจารณาตำหนิขึ้นอยู่กับหลัก 5 ประการ ดังนี้

-ขนาดของตำหนิ (Size)

-ลักษณะของตำหนิ (Nature)?

-จำนวนของตำหนิ (Number)

-สีและความชัดของตำหนิ (Color/Relief)

-ตำแหน่งของตำหนิ (Location)

FLหมายถึง เพชรที่สะอาดที่สุด คือ ไม่มีรอยตำหนิภายใน? หรือแผลตำหนิภายนอกแปลกปลอม

IF หมายถึง เพชรที่ไม่มีแผลตำหนิภายใน (Inclusions) แปลกปลอม จะมีก็เพียงรอยขีดข่วนเล็กๆ ที่สังเกตจากกล้องขยาย 10 เท่า

VVS1- VVS2: แผลตำหนิภายใน?(Inclusions)หรือภายนอกเล็กน้อยมากๆ ซึ่งยากมากแก่การมองเห็นภายใต้กล้องขยาย 10เท่าใน VVS1? ตำหนิจะเห็นยากมากๆ สำหรับVVS2ตำหนิจะเล็กน้อยมาก อาจเห็นได้ง่ายกว่า? VVS1 และจำนวนมากกว่าเล็กน้อย

VS1-VS2 : แผลตำหนิภายในหรือภายนอกจะน้อย (Minor) การลำดับจากการเห็นได้ยากและ เล็กน้อยเป็น VS1? ไปจนถึงสามารถเห็นได้ง่ายกว่า และมากกว่าเล็กน้อยเป็น VS2 ภายใต้กำลังขยายของกล้อง 10 เท่า

SI1-SI2ตำหนิภายในจะมองเห็นได้ง่าย (Noticeable) ใน SI1 ตำหนิจะเห็นได้ง่าย ส่วน SI2จะเห็นตำหนิได้ง่ายมากภายในกล้องขยาย 10 เท่า

I1- I2- I3 : ตำหนิภายในจะมองเห็นได้ชัดเจน โดยตำหนินี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้ามองจากด้านหน้าเพชรลงไป ซึ่งตำหนิเหล่านี้จะมีผลต่อความโปร่งใส และการกระจายแสงของเพชร

Carat Weight นํ้าหนักกะรัต กะรัตเป็นหน่วยที่มาจากเม็ด การ๊อบ (Carob Seed) เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมากที่เม็ดการ๊อบเล็กๆมีนํ้าหนักเท่ากันทุกเม็ด ดังนั้นพ่อค้าในสมัยโบราณจึงนำเม็ดการ๊อบมาชั่งเทียบเป็นหน่วยนํ้าหนักของเพชรในการซื้อขาย เม็ดการ๊อบ 1 เม็ดเทียบเท่านํ้าหนักเพชร 1 กะรัต? การวัดนํ้าหนักของเพชรนิยมนับจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามกฏของ CIBJO (Confederation Internationale de la Bijoutene, Joaillerie, Orfeverie)

 

การแบ่ง เกรดสีและความสะอาด ของเพชรธรรมชาติตามหลักสากลทั่วโลกใช้เกณฑ์นี้ในการแบ่ง

การเกรดสี เพชรธรรมชาติ
D E F 100 -98ไร้สี
G H I J 97 -94แทบจะไร้สี
K L M 93 -91เหลืองจาง
N O P Q R 90 -86เหลืองอ่อนมาก
S T U V 85 -82เหลืองอ่อน
W X Y Z 81 -78เหลือง
Z+สีแฟนซี
* การเกรดสี เพชรธรรมชาติเกรด ขาว นวล เหลือง ไม่รวมถึงเกรดสีอื่นๆที่มี เช่น ฟ้า แดง น้ำตาล เขียว ชมพู และสีอื่นๆ

การเกรดความสะอาด เพชรธรรมชาติ
FL – ไร้ตำหนิ
IF – ไร้ตำหนิภายใน
VVS1- VVS2 – มองเห็นตำหนิยากมากมากภายใต้กล้อง 10 เท่า
VS1- VS2 – มองเห็นตำหนิยากมากภายใต้กล้อง 10 เท่า
SI1- SI2 – เห็นตำหนิค่อนข้างง่ายภายใต้กล้อง 10 เท่า
I1- I3 เห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

X